پویش ملی بومی سازی

بسیاری از صنایع کشور به ویژه حوزه صنایع معدنی، نیازمندی‌های فراوانی برای ادامه تولید و گسترش فعالیت‌های خود دارند. گستره این نیازها را می‌توان از واردات مواد اولیه خاص تا تجهیزات تولید، انتقال یا فرآوری در نظر گرفت.
صدر فردا با ارتباطات گسترده خود با مدیران، متخصصان و راهبران صنعت، فهرستی جامع از نیازهای صنایع مختلف معدنی را در اختیار دارد. به نبود پایگاه داده‌ای جامع از فناوران و صنعتگران کشور، و نیز فراوانی متخصصین کشور، یافتن افراد و گروه‌هایی که بتوانند بومی‌سازی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت معدنی را برعهده گیرند، دشوار می‌نماید.
در راستای سیاست‌های کلی نظام و هم‌سو با ابلاغیه‌های اقتصاد مقاومتی، بای کاهش وابستگی صنایع معدنی به دیگر کشورها، صدر فردا از تمامی متخصصین و خبرگان صنایع مختلف دعوت به همکاری می‌نماید.